วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โหลดบิต (credit [P]rince[K]ero)

BitTorrent (BT) คืออะไร?

Bittorrent เป็นมาตรฐาน P2P (peer to peer) ที่ใช้เพื่อรับส่งไฟล์

ระหว่างผู้ใช้ Internet ด้วยกัน 

เครื่องผู้ใช้จะติดต่อกับเครื่องของผู้ใช้อื่นเพื่อรับส่งชิ้นส่วนของไฟล์ จะ

มีเครื่องมือหนึ่ง หรือ โปรแกรม (เรียกว่า Tracker) 

ทำหน้าที่เป็นตัวจัดระบบการสื่อสารระหว่างผู้ใช้เหล่านั้น(peers) ตัว

Tracker จะทำหน้าที่จัดการเท่านั้น จะไม่มีข้อมูลของไฟล์ที่รับส่ง

ดังนั้น Tracker จึงไม่ต้องมีเน็ตที่แรงเพราะไม่ได้รับส่งไฟล์เอง สิ่งที่


ทำให้ BT อยู่ได้ก็คือหลักการที่ผู้ใช้ควรจะส่งไฟล์ขณะเดียวกับที่รับ

ไฟล์ 

หากมีผู้ใช้มากก็จะเร็วมาก การทำงานของ BT ก็คือการหั่นไฟล์นึง


เป็นหลายๆ ส่วน แล้วส่งคนละส่วนไปยังผู้รับหลายคน 

พอผู้รับเหล่านั้นได้รับส่วนเหล่านั้นก็จะสามารถรับส่งกันเองเพราะต่าง

กัน ต่างมีชิ้นส่วนที่คนอื่นไม่มี ทำให้ไม่ต้องพึ่งผู้ส่งผู้เดียว


BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่นอย่างไร


P2P แบบอื่นเช่น WinMX,eMule,Kaza,Napster จะเป็นการติดต่อแค่

1-1 เท่านั้น

คือ 1 ไฟล์ จะมีแค่เพียง 1 Connection ระหว่าง ผู้ส่ง กับผู้รับ เท่า

นั้น ทำให้มีความเร็วต่ำ

โดยเฉพาะถ้าคนปล่อยไฟล์ โดนคนดูดไฟล์หลายๆคนรุมดูดพร้อมกัน

จะช้ามากๆ

และลักษณะการส่งจะเป็นแบบทิศทางเดียว คือ ผู้ส่ง -> ผู้รับ

จึงเหมาะกับแชร์ไฟล์ขนาดเล็กๆเท่านั้นเช่น ไฟล์ MP3 รูป zipขนาด

ไม่เกิน10M

BT เป็นการรวมคนปล่อย และคนดูด ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง เข้ามารวมไว้

ด้วยกัน

จะมีการติดต่อตามจำนวนคนที่แชร์ไฟล์นั้นอยู่ คือ 1 ไฟล์ จะมีหลาย

Connection ทำให้มีความเร็วสูง

แบบเดิมจะรับไฟล์ได้จากคนปล่อยเพียงคนเดียว ส่วน BT ก็จะรับ

ไฟล์จากคนปล่อยได้หลายคน

ลักษณะการส่งจะเป็นแบบส่งต่อ คือคนที่ได้รับไฟล์แล้วก็จะส่งไฟล์

ต่อไปให้คนที่ยังไม่ได้อีกที

คือแทนที่จะเป็นคนรับอย่างเดียว ก็จะเป็นทั้งรับ และปล่อย ไป

พร้อมๆกัน เวลารุมดูดไฟล์พร้อมกันจึงไม่ช้า

เหมาะกับการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 10M ขึ้นไปจนถึง 10G หรือ

มากกว่านี้


Tracker คืออะไร?


Tracker คือ เครื่องมือ หรือ โปรแกรมในเน็ตที่ทำหน้าที่จัดการ

ประสานการระหว่างผู้ที่ต่อเข้า BitTorrent 

เมื่อคุณเปิดไฟล์ torrent ตัว client ก็จะติดต่อกับ tracker (ที่ระบุใน

torrent) เพื่อขอรายชื่อผู้ที่อยู่ใน swarm ของไฟล์นั้นๆในปัจจุบัน 

ตัว tracker จะรู้ว่าสมาชิกของ swarm มีชิ้นส่วนไหนของไฟล์รวมทั้ง

สถานะของสมาชิกแต่ละคน หาก tracker 

เกิดขัดข้องก็จะไม่สามารถเริ่มโหลดไฟล์นั้นได้ แต่หากโหลดอยู่แล้ว

ก็สามารถโหลดต่อได้

Tracker จะมี 2 แบบคือ

1.ระบบปิด ต้องเป็น Member คิด Ratio ส่วนมากจะเป็นระบบนี้ ข้อดี

โหลดได้ไว คิด Ratio ทำให้คนอยากปล่อย แต่ต้องพยายามรักษา

สถาภาพการเป้นสมาชิกไว้ด้วยการอัพโหลดด้วย

2.ระบบเปิด ไม่ต้องเป็น Member ไม่คิด Ratio

เช่น http://www.mininova.org แต่ก็โหลดช้า


Seeders และ Leechers คืออะไร


Seeder เรียกง่ายๆ ว่า "ผู้แจก" มีหน้าที่แจกไฟล์ หรือ Upload เท่า

นั้น ไม่สามารถ Download ได้

Leecher เรียกง่ายๆ ว่า "ผู้โหลด" หรือ ตามคำแปลครับ "ปลิง" มี

หน้าที่ดูดอย่างเดียว 

พร้อมกันนั้นทำหน้าที่แจกไฟล์ที่โหลดมาเสร็จแล้วบางส่วนไปในตัว

ด้วย ซึ่ง Torrent จะทำหน้าที่ในการแยกไฟล์ใหญ่ๆ ไฟล์หนึ่งออก

เป็นหลายๆ ชิ้นด้วย

กันเรียกได้ว่า Pieces

- ขณะที่คุณกำลัง Upload หรือ เป็นต้น seeder คนแรก ไม่ควร


Leech ไฟล์อื่นๆ ควรจะรอให้คนอื่นๆ 

สามารถ Download จากคุณได้ครบ 100% ซะก่อน นอกจาก/หรือ มี

ผู้อื่นขยับฐานะจาก Leechers เป็น seeders 

ช่วยคุณก่อน แล้วจึงเริ่ม Download ไฟล์อื่นที่ต้องการ

- ขณะที่คุณทำหน้าที่เป็น Seeder นั้น คุณควรแจกไฟล์ หรือ ทำหน้าที่เป็น "ผู้แจก" ที่ดีให้ในปริมาณที่เท่าๆกับที่คุณโหลด (Leech)

มาจากคนอื่นๆ 

เช่น หากคุณโหลดมา 700MB คุณควรจะเปิดค้างไว้ปล่อยให้ทำการ

Seed ต่อไปจนถึง 700MB เท่าๆ กับที่คุณโหลดมา (ถ้าแจกได้เท่า

กับที่โหลดมาก็จะถือว่าเป็นอัตราส่วน = 100%)


Ratio คืออะไร ทำไมต้องมี


Raito คือ ค่า Upload หาร Download = Ratio

เช่น หากค่า Upload ของคุณมีค่า 700 MB ค่า Download ของคุณมี

ค่า 900 MB

ให้นำ 700 หาร 900 จะได้ Raito = 0.875 (หรือ 87.5%)

นั่นคือคุณมีแต้มทั้งหมด 0.875 แต้ม เพื่อใช้ในการ Download ตาม

เงื่อนไขของ Tracker

ที่ต้องมี Ratio ก็เพื่อป้องกันปลิง(มาดูดอย่างเดียวไม่ยอมปล่อยให้

คนอื่น)

ถ้ามีปลิงมากๆ ก็จะคล้าย P2P แบบเดิมคือมีแต่คนดูด ไม่มีคนปล่อย

ทำให้โหลดไฟล์กันได้ช้ามากๆ

ส่วนมาก Tracker จะกำหนดต้องมี Ratio มากกว่า 0.3-0.5 ถึงจะ

สามารถโหลดไฟล์ใหม่ได้

Ratio ที่ดีคือ 1 หรือใกล้เคียง หมายความว่าคุณโหลดไฟล์มาเท่า

ไหร่ ก็ส่งต่อให้คนอื่นเท่านั้น


เทคนิค


- ครั้งแรกในการสมัครจะมี Raito = 0.00 เราควรเลือกไฟล์ที่มีผู้

Leech เยอะๆ หรือ นิยมๆ เพื่อให้ เราสามารถ share ไฟล์ที่เรากำลัง

โหลดอยู่ให้คนอื่นๆ ไปด้วยในตัว เพราะระบบของ Torrent แล้ว ใน

ระหว่างการ Download สามารถ Upload ไปพร้อมๆ กันได้ ทำให้เรา

ได้ Raito สะสมได้อีกทางหนึ่ง

- ดูว่าไฟล์ไหนน่าจะมีคนโหลดมากๆ แล้วรีบเข้าไปโหลดเป็นคน

แรกๆ ถึงไฟล์นั้นเราจะไม่ต้องการ

- หาไฟล์เพื่อทำการ Upload เพื่อเป็นการเพิ่ม Ratio ของเราได้ และ

ขณะที่คุณกำลัง Upload หรือ เป็นต้น seed คนแรก ไม่ควร Leech

ไฟล์อื่นๆ ควรจะรอให้คนอื่นๆ สามารถ Download จากคุณได้ครบ

100% ซะก่อน นอกจาก/หรือ มีผู้อื่นขยับฐานะจาก Leechers เป็น

seeders ช่วยคุณก่อน แล้วจึงเริ่ม Download ไฟล์อื่นที่ต้องการ


การใช้งาน BitTorrent


1. โหลดโปรแกรม ตัวที่นิยมและใช้งานง่ายก็ 

- BitComet โหลดได้ที่ http://www.bitcomet.com- uTorrent โหลดได้ที่ http://www.utorrent.com <- แนะนำตัวนี้

เร็ว เบา ไม่ crash ง่ายเหมือน bitcomet

ส่วนตัวอื่นๆได้แก่ ABC , TorrentStorm , Bitornado , BTQ ,

BitSpirit , etc

2. Install โปรแกรม

3. เปิดโปรแกรม

4. คลิก Preferences

Connection

- Global Max Download Rate : No Limit หรือจะ Limit ถ้าต้องการ

เล่นเวปไปด้วย

- Global Max Upload Rate : ใช้ 90-95% ของความเร็ว upload

สูงสุดของ ADSL ที่ใช้

256/128 ใช้ 13 512/256 ใช้ 27 1M/512 และมากกว่า ใช้ 55 kB/s

- Max Simultaneous Download Tasks : คือจำนวน Torrent ที่

โหลดพร้อมกัน ใช้ 2-3

อย่างอื่นไม่ต้องเซ็ตอะไร

ถ้าต้องการให้โปรแกรมปิดเครื่องให้เมื่อ Download เสร็จเลือก

- Auto stop : 100%

- Do not auto stop : 1

- Shut Down computer

5. หาไฟล์ torrent ที่ต้องการตาม Tracker

เช่น http://www.mininova.org/


แล้วโหลดไฟล์ torrent มายังเครื่องเรา ส่วนมากมีขนาด 20-30 kB

6. เลือก Open จากนั้นเลือกไฟล์ torrent ที่โหลดมา

7. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ และไฟล์ที่ต้องการโหลด (กรณีโหลด

เฉพาะบางไฟล์)

8. รอจนกว่าจะโหลดเสร็จ

9. การปิด Task ให้กด Stop แล้วเลือก Remove - Remove Task

Only

ระวังอย่าไปเลือก Remove Task & All File มิฉะนั้นไฟล์ที่โหลดมา

เสร็จแล้วจะโดนลบทิ้งไปด้วย

การปิด Task และ Remove ควรทำเมื่อ U/D Ratio เกิน 100%ถ้า U/D Ratio ยังไม่ถึง 100 ควรเปิดทิ้งไว้ให้คนอื่นมาดูดจนถึง 100

ก่อน

ไม่ควรโหลดหลายๆ torrent พร้อมๆกันทีเดียวหลายไฟล์ (เกิน 3)

ถ้าต้องการโหลดหลาย Torrent ควรให้เข้าคิวไว้ก่อน

(ตั้ง Max Sim Down ไว้ 3 ถ้าโหลดเสร็จแล้วมันจะไปโหลด

Torrent อื่นต่อให้เอง)


การสร้างไฟล์ Torrent


1. เลือกคำสั่ง Create Torrent

2. Source File คลิกเลือกว่าเป็นแบบไฟล์เดียว(เช่น zip,mpeg,iso)

ถ้าหลายไฟล์ใช้แบบไดเรคทอรี่

จากนั้น Browse ไปยังไฟล์หรือไดเรคทอรั่

3. Piece Size เลือก Auto

4. Tracker Server อันนี้สำคัญมาก ต้องใส่ค่าตาม Tracker ที่เราจะ

upload ขึ้นไป

ส่วนมากจะเป็น http://tracker.xxx.com/annouceจะใส่ค่าอะไรส่วนมากแต่ละ Tracker จะมีบอกไว้

5. เลือกชื่อไฟล์ torrent และไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์ ส่วน Commet

จะใส่หรือไม่ก้ได้

6. กด OK แล้วรอให้โปรแกรมสร้างไฟล์ Torrent จนเสร็จ ดู Status

ที่ด้านล่างสุดของโปรแกรม

7. การ upload ไฟล์ Torrent ที่สร้างเข้าไปยัง Tracker ให้ดูตามข้อ

กำหนดของแต่ละ Tracker นั้นๆ


****************************

คำศัพท์ที่ควรทราบ


- Download หมายถึง การดาวน์โหลดนั่นแหละ

- Upload หมายถึง ตรงข้ามกับดาวน์โหลด คือปล่อยออกไปแทน

- Seeder หมายถึง ผู้อัพโหลดทั้งหลาย หรือเรียกสั้นๆว่า 'คนปล่อย'

- Leecher หมายถึง ผู้ดาวน์โหลดทั้งหลาย (เรียกว่า ดูด ก็ได้)

- Pear หมายถึง ผู้ที่กำลังติดต่ออยู่ หมายถึงทั้งคน seed และคน

leech

- Ratio  หมายถึง ค่าความแตกต่าง ของค่าอัพโหลดหารด้วยค่า

ดาวน์โหลด ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจจะโดนคาดโทษจากเว็บผู้ให้

บริการ

- Traffic หมายถึง การส่งผ่านไปมาของข้อมูล เช่น ไฟล์หนึ่งมีคน

seeder 1 คน แต่ leecher 50 คน ผลออกมาก็คือจะโหลดได้ความ

เร็วช้า

- Passkey หมายถึง รหัสที่เป็น url ของส่วนตัวครับ ซึ่งพาสคีย์จะอยู่

ในไฟล์ .torrent พาสคีย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยปกติห้ามให้คน

อื่นรู้ถึงพาสคีย์เรา 

เพราะเค้าอาจนำพาสคีย์เราไปใช้ดาวน์โหลด ทำให้เราเดือดร้อนจาก

ผลกระทบต่างๆได้ครับ

- Invite หมายถึง รหัสการเชิญเป็นสมาชิกเว็บบิต  เนื่องจากเวปบิต

โดยทั่วไปจะไม่มีการรับสมัครตรงๆ ต้องได้รับการเชิญจากบุคคลที่

เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น

- Co-Location หรือ Colo หมายถึง ผู้ใช้บริการ Server ที่ไปเช่าพื้นที่

ไว้ โหลดไฟล์และปล่อยไฟล์ต่างๆ ได้เร็วกว่า เนื่องจากมีการรับส่ง

ของข้อมูลสูงกว่าอินเตอร์เน็ทแบบ ADSL

ส่วนใหญ่คนเล่นบิตจะโหลดไฟล์ใหญ่ๆ ก็จะมองหาคนปล่อยที่ใช้

colo เพราะจะโหลดได้เต็มสตรีมเลย

- ปลิง เอาไว้เรียกคนที่ดูดอย่างเดียวไม่เคยจะปล่อยเลย

*******************

โหลดบิตแล้วเน็ตช้า?


ถ้าเป็นเน็ต ADSL แต่ละแพ๊กเกตจะมีค่าดาวน์โหลด/อัพโหลด สูงสุด

ไม่เท่ากัน เช่น เน็ต 3m ของ true จะวิ่งได้ประมาณ 300kb/s อัพ

โหลดประมาณ 50kb/s

เวลาจะโหลดบิตพร้อมกับเล่นเน็ตก็ควรจะตั้งจำกัดค่าการโหลดเผื่อ

ไว้เล่นเน็ตประมาณ 100~200kb

แต่ถ้าเล่นเกมออนไลน์แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องแลคเลย ว่ามีแน่นอน

ค่า dl ul ยิ่งวิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งแลคเท่านั้นครับ


โหลด Bit แล้วเน็ตช้า

แนะนำให้ใช้ CFosSpeed ครับ
ช่วยได้เยอะ มันจะจัดสรร แบนวิท อย่างเหมาะสมน่ะhttp://www.cmm11.com/board/index.php?topic=587.0


ที่มา

1 ความคิดเห็น:

 1. Download complete drivers hp pavillion dv6000 for winxp :

  http://www.ziddu.com/download/1990542/DriverhpDv6000Winxp.part01.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990660/DriverhpDv6000Winxp.part02.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990658/DriverhpDv6000Winxp.part03.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990659/DriverhpDv6000Winxp.part04.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990779/DriverhpDv6000Winxp.part05.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990780/DriverhpDv6000Winxp.part06.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990778/DriverhpDv6000Winxp.part07.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990861/DriverhpDv6000Winxp.part08.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/1990862/DriverhpDv6000Winxp.part09.rar.html

  Wireless driver DV6403cl (DV6000) - Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

  http://www.ziddu.com/download/2128665/WirelessDV6000XP.part01.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/2128664/WirelessDV6000XP.part02.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/2128735/WirelessDV6000XP.part03.rar.html
  http://www.ziddu.com/download/2128736/WirelessDV6000XP.part04.rar.html

  After you download file, extract it and write it in to cd.
  Good luck.

  ตอบลบ