วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Google Shell Dork

Google Shell Dork

Shell Dork
inurl:"c99.php" inurl:c99.php inurl:c99.php inurl:c99.php allinurl:c99.php inurl:"c99.php" inurl:c99.php intitle:c99shell uname c99shell v.1.0 (roots) inurl:/c99.php allinurl:.c99.php allinurl:.c99.php intitle:C99Shell allintitle:"C99Shell" allintitle:"C99Shell" c99.php ccteam.ru c99.php
intext:c99shell inurl:c99.php
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
intitle:c99shell filetype:php
intitle:c99shell filetype:php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:"/c99.php"
inurl:c99.php
inurl:"/c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99shell v. 1.0 pre-release build #5
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99.php v.
C99Shell
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99shell
c99shell
c99shell
allinurl:"c99.php"
"inurl:C99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
"inurl:c99.php" + "intext:safe"
inurl:c99.php
allinurl:c99.php
ext:php inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
"inurl:/c99.php
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #12 powered by Captain Crunch Security Team
inurl:/c99.php
inurl:/c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
inurl:c99.php
inurl:c99.php?
c99.php
inurl:"/c99.php"
inurl:"/c99.php"
c99.php download
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
(intitle:r57shell | intitle:c99shell) +uname
(intitle:r57shell | intitle:c99shell) +uname
allinurl:c99.php
"c99shell"
inurl:minimail c99
inurl:minimail c99
inurl:c99.php
!C99Shell v. 1.0 pre-release build # +php -htm -html -shtml
allintitle: c99shell filetype:php
inurl:/c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
intitle:c99shell inurl:c99.php
inurl:c99.php uid=0(root)
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php uid=0(root)
inurl:c99.php
inurl:/files/c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php site:.fr
inurl:/files/c99.php
allinurl:c99.php
inurl:./c99.php
intitle:c99shell safe-mode:OFF
inurl:c99.php
c99.php "uid=0"
c99.php "uid=0"
c99.php "uid=0"
c99.php "uid=0"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99 filetype:php minimail
allinurl:c99.php
safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
inurl:c99.php
inurl:c99.php uid=0(root)
root c99.php
"Captain Crunch Security Team" inurl:c99
download c99.php
download c99.php
download c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl: c99.php
inurl:c99.php
allinurl: c99.php
inurl:"/c99.php"
allinurl: c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php" c99shell
inurl:c99.php uid=0(root)
c99shell powered by admin
c99shell powered by admin
inurl:"/c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99 shell v.1.0 (roots)
inurl:c99.php
allintitle: "c99shell"
inurl:"c99.php
inurl:"c99.php
allinurl: "c99.php"
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
allinurl: "c99.php"
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php" c99shell
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
allinurl:c99.php
inurl:"/c99.php
inurl:c99.php?
inurl:/c99.php+uname
allinurl:"c99.php"
allinurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
allinurl:c99.php
allinurl:c99.php?
allinurl:c99.php?
allinurl:c99.php?
"inurl:c99..php"
allinurl:c99.php
c99shell [file on secure ok ]?
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
allinurl:c99.php
"c99.php" filetype:php
allinurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl:.c99.php
"inurl:c99.php"
c99. PHP-code Feedback Self remove
allinurl:c99.php
download c99.php
allinurl:c99.php
inurl:c99.php
allinurl: "c99.php"
allinurl:c99.php
allinurl:c99.php
c99shell
inurl:c99.php
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
allinurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:c99.php
safe-mode: off (not secure) drwxrwxrwx c99shell
inurl:/c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
c99.php download
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:/c99.php
inurl:"c99.php?"
inurl:c99.php
inurl:c99.php
files/c99.php
c99shell filetype:php -echo
c99shell powered by admin
inurl:c99.php
inurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:c99.php uid=0(root)
allinurl:c99.php
inurl:"c99.php"
inurl:"c99.php"
inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
inurl:"/c99.php" intitle:"C99shell"
C99Shell v. 1.0 pre-release build #5
inurl:c99.php
inurl:c99.php
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16
c99shell linux infong
c99shell linux infong
C99Shell v. 1.0 pre-release build
!C99Shell v. 1.0 beta!
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
!c99shell v. 1+Safe-mode: OFF (not secure)
"C99Shell v. 1.0 pre-release build "
intitle:c99shell +filetype:php
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
"Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
intitle:!C99Shell v. 1.0 pre-release build #16! root
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
inurl:"c99.php"
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
c99shell v. 1.0 pre-release build #16
intitle:c99shell intext:uname
allintext:C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
c99shell v. 1.0 pre-release build #16
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #15 | Powered by ]--
allinurl: "c99.php"
allinurl: "c99.php"
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
"c99shell v 1.0"
ftp apache inurl:c99.php
c99shell+v.+1.0 16
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 download
intitle:c99shell "Software: Apache"
allinurl: c99.php
allintext: Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
powered by Captain Crunch Security Team
powered by Captain Crunch Security Team
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
c99shell v. 1.0 release security
c99shell v. 1.0 pre-release build
inurl:c99.php
c99shell [file on secure ok ]?
C99Shell v. 1.3
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php uid=0(root)
powered by Captain Crunch Security Team
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16
c99shell[on file]ok
c99shell[file on ]ok
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php
"C99Shell v. 1.0 pre"
=C99Shell v. 1.0 pre-release
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
c99shell v. pre-release build
inurl:c99.php c99 shell
inurl:c99.php c99 shell
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
inurl:c99.php
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
intitle:"c99shell" filetype:php root
intitle:"c99shell" Linux infong 2.4
C99Shell v. 1.0 beta !
C99Shell v. 1.0 pre-release build #
inurl:"c99.php"
allintext:C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
"C99Shell v. 1.0 pre"
powered by Captain Crunch Security Team
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:/c99.php?
allinurl:c99.php
intitle:C99Shell pre-release
inurl:"c99.php"
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
allinurl:c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 administrator
intitle:c99shell filetype:php
powered by Captain Crunch Security Team
powered by Captain Crunch Security Team
C99Shell v. 1.0 pre-release build #12
c99shell v.1.0
allinurl:c99.php
"c99shell v. 1.0 pre-release build"
inurl:"c99.php" filetype:php
"c99shell v. 1.0 "
ok c99.php
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
c99shell v. 1.0 pre-release build #16 |
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
allinurl:/c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php
powered by Captain Crunch Security Team
inurl:c99.php
C99Shell v. 1.0 pre-release
inurl:c99.php
inurl:c99.php ext:php
inurl:"c99.php"
allinurl:"c99.php"
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
powered by Captain Crunch Security Team
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout"
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16 software apache
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
"c99shell v 1.0"
inurl:"c99.php"
allintitle: C99shell filetype:php
C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
"c99shell v. 1.0 pre-release"
c99shell v. 1.0 pre-release build #5
allinurl:"c99.php" filetype:php
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #16!
inurl:c99.php
intitle:C99Shell v. 1.0 pre-release +uname
inurl:c99.php
c99shell v. 1.0
allinurl: c99.php
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16 powered by Captain Crunch Security Team | ]--
inurl:"/c99.php"
c99shell +uname
c99shell php + uname
c99shell php + uname
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #16 powered by Captain Crunch Security Team | ]--
allinurl:c99.php
!C99Shell v. 1.0 pre-release build #5!
C99Shell v.1.0 pre-release
Encoder Tools Proc. FTP brute Sec. SQL PHP-code Update Feedback Self remove Logout
inurl:c99.php
intitle:c99shell filetype:php
"Encoder Tools Proc. FTP brute"
"c99" filetype:php intext:"Safe-Mode: OFF"
c99shell v. 1.0 pre
inurl:c99.php
intitle:c99shell uname -bbpress


เยอะ แยะจิง นำไปหาในgoogleล่ะ จะเจอ ของดี

ถ้าเจออะไรดีดีก้อมาแบ่งกัน เด้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น